Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

18

°c

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Općine Donja Voća za 2018. godinu

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 45. Statuta Općine Donja Voća ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 30/13), Općinski načelnik Općine Donja Voća objavljuje sljedeći JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Općine Donja Voća za 2018. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je dodjela besplatne potpore male vrijednosti u poljoprivredi za poticanje malih proizvođača svinja na području Općine Donja Voća i to sufinanciranje kupnje svinja žiteljima Općine Donja Voća u razdoblju od 01. siječnja 2018. godine – 31. prosinca 2018. godine koje potpore se isplaćuju iz Proračuna Općine Donja Voća.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

 

Korisnici potpore mogu biti fizičke i pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge), koji imaju prebivalište, odnosno, sjedište na području Općine Donja Voća.

 

Općina Donja Voća financira kupnju odojka s nepovratnom potporom u iznosu od 500,00 kn po odojku uz uvjet da korisnik potpore kupuje dva odojka. Za svaka dva kupljena odojka Općina Donja isplaćuje potporu u iznosu od 500,00 kn. Najviši iznos potpore po jednom korisniku tijekom kalendarske godine iznosi 2.500,00 kn, odnosno, Općina Donja Voća financira kupnju najviše 5 odojaka uz gore naznačeni uvjet.

 

Obveza je korisnika potpore hraniti kupljene odojke minimalno 4 mjeseca od odobrenja i primanja potpore. Nakon kupnje odojka kontrolu broja odojaka vrši veterinarska stanica koja Općini Donja Voća dostavlja potvrdu o broju odojaka po domaćinstvu odnosno pravnoj osobi koja koristi potporu.

 

Prilikom klanja odojaka za koje je dobivena potpora, korisnik potpore mora ušnu markicu dostaviti veterinarskoj stanici te obaviti pregled mesa, a prilikom prodaje korisnik potpore dužan je dostaviti svjedodžbu o zdravstvenom stanju svinje i izvaditi broj putovnice kod veterinarske stanice kao dokaz o prodaji i prijenosu na kupca.

 

U slučaju uginuća nadležna veterinarska stanica mora izdati dokaznicu o uginuću i pokupiti svinju zajedno s upisanim brojem markice.

 

Korisnici potpore obvezni su sredstva potpore trošiti namjenski, odnosno, za kupnju odojaka.

Isplata potpore vrši se na transakcijski račun korisnika potpore.

O obvezi namjenskog trošenja potpore i povrata primljenog iznosa u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava korisnik potpore dužan je potpisati izjavu koju će ovjeriti kod javnog bilježnika.

 

Korisnik potpore ne može biti fizička niti pravna osoba niti član domaćinstva fizičke osobe koja ima nepodmirene obveze prema Općini Donja Voća.

 

Veterinarska stanica vršit će kontrolu kod korisnika potpora nakon isplate potpore od strane Općine Donja Voća.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu sljedeću dokumentaciju:

 

  1. presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,
  2. presliku rješenja o Upisu u sudski registar – za pravne osobe,
  3. presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  4. izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora – izjava o dvostrukom financiranju,
  5. izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o broju stoke na poljoprivrednom gospodarstvu,
  6. zapisnik ovlaštenog veterinara iz veterinarske stanice te svinja za koju se ostvaruje potpora treba biti označena.

 

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija, neće se razmatrati.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 

Zahtjev za dodjelu potpore te izjave podnose se na posebnom obrascu, a nalaze se na portalu Općine Donja Voća www.voca.hr ili se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća.

 

Zahtjev s traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Donja Voća, Donja Voća 26c, 42245 Donja Voća s naznakom "Potpore u poljoprivredi – za javni poziv" ili osobno u prostorije Općine.

 

INFORMACIJE:

Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća

e-mail: opcina@voca.hr

tel: 042/766-711

 

POSTUPAK DODJELE POTPORA

 

Postupak dodjele potpora provodi se temeljem objavljenog Javnog poziva na web stranici Općine Donja Voća www.voca.hr.

 

Općinski načelnik nakon obrade zahtjeva donosi Odluku o dodjeli potpora.

 

Nakon donošenja odluke od dodjeli potpora, vršit će se isplata dobivenih potpora korisnicima jednokratno u roku od 30 dana od dana objave Odluke o objavi potpora.

 

OSTALE ODREDBE

 

Zaključak o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik te se dostavlja korisniku na adresu. Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore dužni su odobrena sredstva vratiti u sljedećih pet godina te gube pravo na poticajna sredstva Općine Donja Voća. Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja). Općina Donja Voća zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

Ovaj javni poziv stupa na snagu danom objave.

 

Općinski načelnik

Krunoslav Jurgec

fb

Dokumenti za preuzimanje