Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

22

°c

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koje će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. 

Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Donja Voća da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu  do 31. listopada 2017. godine

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Donja Voća za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac. 

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi. 

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe. 

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo. 

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www. voca.hr, a mogu se preuzeti i u prostorijama Općine Donja Voća.

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

-          osobno, predajom u prostorije Općine Donja Voća, u vremenu od 07:00 -15:00 h

-          putem pošte, na adresu Općina Donja Voća, Donja Voća 26 c, 42245 Donja Voća ili 

-          elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcina@voca.hr; marijana.sambolec@voca.hr

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć u popunjavanju obrazaca, slobodni ste nas kontaktirati na prethodno naveden način.

U smislu Zakona :

- nekretninom se smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja

- neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje

 

VAŽNA NAPOMENA :                                                                                                                                

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 31.10.2017. godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Donja Voća dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine. 

 

                                                                                                                 

 

Općina Donja Voća

                                                                                                          

Jedinstveni upravni odjel

fb

Dokumenti za preuzimanje