Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

15

°c

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11) u nastavku teksta: ZSN, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donja Voća raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća, na radno mjesto administrativni referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te sljedeće posebne uvjete:

-          srednja stručna sprema ekonomske struke,

-          najmanje 10 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          položen državni stručni ispit,

-          poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11).

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu (izvornik ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

-          izvornik ili preslik svjedodžbe,

-          dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a),

-          izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-          potvrda o položenom državnom stručnom ispitu,

-          vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 16. ZSN-a,

-          kandidat koji bude izabran, dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Urednom prijavom na oglas smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u objavljenom oglasu.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pismenim putem.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položeni državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Postupak oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web-stranici Općine Donja Voća, www.voca.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku objave oglasa.

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Donja Voća objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Donja Voća, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Donja Voća 26 C, 42245 Donja Voća, u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

                                                                   Pročelnica JUO Općine Donja Voća

                                                                     Marijana Sambolec Kukec, dipl.iur.

fb

Dokumenti za preuzimanje