Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

18

°c

Prijavljen projekt „Održivo gospodarimo otpadom“ vrijednosti 421.773,27 kn

Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Donja Voća, Beretinec, Vinica i Bednja o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 4 obvezne i 8 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 421.773,27 kn od čega je vlastito sufinanciranje iznosi 15 %.

                                    

Područje obuhvata su Općine u Varaždinskoj županiji: Općina Donja Voća, Općina Vinica, Općina Bednja i Općina Beretinec. Na području obuhvata prema popisu iz 2011. godine nastanjeno je 12.000 stanovnika u 3.856 kućanstava.

 

Svrha projekta je informirati i educirati cjelokupno građanstvo prostora obuhvata projekta i time im podići svijest o važnosti održivog gospodarenja otpadom, s naglaskom na smanjenje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. U konačnici je cilj povećanje stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenje količine otpada odloženog na odlagališta na projektnom području. Informiranost građana prvi je korak prema ostvarenju društveno-gospodarskog napretka. Osim pozitivnih učinaka na okoliš, učinkovito gospodarenje otpadom stvara socio-ekonomske koristi. Stvara se više radnih mjesta, novih poslova, zdrav okoliš doprinosi zdravlju njegovog stanovništva i poboljšanju

kvalitete života. Manji utrošak sirovina i materijala i ponovna uporaba predmeta dovodi do smanjenja troškova. Čist i zdrav okoliš pogoduje turizmu koji je jedna od najvažnijih djelatnosti i izvor prihoda na prostoru obuhvata projekta. Izobrazno-informativnim aktivnostima educirat će se građanstvo o svim koristima koje proizlaze iz promjene njihovog ponašanja i navika postupanja s komunalnim otpadom.

 

Na području obuhvata (Općina Donja Voća, Beretinec, Bednja i Vinica) educirat će se 12.000 građana o održivom gospodarenju otpadom u smislu sprečavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada, kompostiranja i ponovne upotrebe. U tom smislu predložene su aktivnosti kojima će se postići planirani ciljevi. Direktni rezultati projekta odnose se na podignutu svijest građana, informiranosti i educiranost o održivom gospodarenju otpadom.

 

Projekt će rezultirati povećanjem stope odvojeno prikupljanog otpada, povećanom stopom recikliranja, smanjenjem nastanka otpada koji se odlaže na odlagališta, povećanoj stopi kompostiranje s posebnim naglaskom na smanjenje otpada iz hrane i smanjivanje otpada iz kuhinje, te ponovnoj upotrebi predmeta. Osim aktivnosti predloženih ovim planom jedinice lokalne samouprave će provoditi aktivnosti vezane uz provedbu svojih planova gospodarenja otpadom.

 

Održivost rezultata nakon završetka projekt planirana je pri samoj izradi projekta te će se osigurati na nekoliko načina. Aktivnosti projekta razrađene su na način da stvaraju rezultate u kratkom roku, neposredno po završetku projekta, ali njihov učinak biti će prisutan i u dugom roku.

 

To će se osigurati usmjeravanjem aktivnosti građanima različitih dobnih skupina. U kratkom roku očekuje se podizanje svijesti kod svih građana o važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom, a samim time doći će do povećanja stope odvajanja pojedinih kategorija otpada, povećanja stope recikliranja i smanjenja količine odloženog biorazgradivog otpada i komunalnog otpada. Od svake ciljne skupine očekuje se da će doprinijeti rezultatima projekta sukladno svojim mogućnostima i obvezama za nastali otpad. Usmjeravanjem izobrazno-informacijskih aktivnosti prema predškolskoj i školskoj djeci te mladima odgajat će se odgovorni građani koji će imati potrebne navike, znanja i motivaciju za pravilan odnos prema otpadu. Uključivanjem aktivnosti izobrazbe i informiranja djece predškolske i školske dobi postiže se dugoročna održivost projekta jer se životne navike najlakše stječu u djetinjstvu i teže se mijenjaju u kasnijoj životnoj dobi.

 

Za održivost rezultata nakon projekta značajna je i web stranica koja će se izraditi u sklopu jedne projektne aktivnosti, na kojoj će se nalaziti promotivni materijali izrađeni u sklopu projekta (letci, brošure, plakati, radio, TV i ostali) te će se njoj nalaziti općenite informacije o očuvanju okoliša i prirode. Time će se omogućiti konstantna dostupnost materijala izrađenih u projektu građanima. Za vođenje stranice i postavljanja informacija o održivom gospodarenju otpadom biti će odgovorana Općina Donja Voća . Aplikacija koja će se razviti u sklopu projekta bit će dostupna svima, te će sadržavati informacije o pravilnom postupanju s otpadom, odvajanju otpada, ponovnoj upotrebi predmeta, kompostiranju i sličnim aktivnostima koje potiču održivo

Održivost rezultata nakon završetka projekta osigurat će se i drugim aktivnostima Općine Donja Voća i sunositelja aktivnosti izvan ovog projekta. Općina će zajedno s koncesionarima otpada na svom području, nastaviti unaprjeđivati i razvijati infrastrukturu i sustav cjelovitog gospodarenja komunalnim otpadom. Izobrazno informativne aktivnosti stvorit će podršku učinkovitijoj provedbi ostalih mjera predviđenih planovima gospodarenja otpadom koji su u fazi donošenja ili su doneseni kod prijavitelja i sunositelja aktivnosti. Također, svi sunositelji aktivnosti će nastavljati nabavljati nove spremnike i kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada sukladno potrebama svog stanovništva i Zakonskoj regulativi. Uz to održivost rezultata nakon završetka projekta osigurat će se i stečenim znanjima u provedbi projektnog tima. Projektni tim nadograditi će svoje iskustvo u provedbi projekata te će se steći nova znanja o održivom gospodarenju otpadom što će implementirati u planiranju i provedbi novih projekta.

 

 

fb