T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Javna nabava

Podaci o naručitelju

Općina Donja Voća, Donja Voća 26C, 42245 Donja Voća
OIB: 07707519145
MBO: 2684250
BAN: HR1323900011808000000 Hrvatska poštanska banka d.d.
Telefon: +385 42 766 711
Fax: +385 42 766 712
E-mail: opcina@voca.hr
URL: www.voca.hr

Odgovorna osoba
Načelnica Općine Donja Voća, Sanja Kočet

nacelnica@voca.hr

 

Plan nabave

Temeljem Zakona o javnoj nabavi Općina Donja Voća donosi plan nabave za poslovnu godinu te ga ažurira prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljene se na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u Dokumentima na ovoj internetskoj stranici.

Objave javne i jednostavne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave, sve objave javne nabave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Objave na ovoj stranici, a koje možete pronaći u Dokumentima, služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članaka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi, Općina Donja Voća ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima: Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju - "Mentor", Donja Voća 26 c, 42 245 Donja Voća i OPG KOČET, Jelovec Voćanski 44, 42 245 Gornja Voća.

U otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave Nabava projektiranja, gradnje, nabave i postavljanja opreme u sklopu projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa
na području konzorcija Donja Voća“ naručitelj je u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

1. Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – „Mentor“, Donja Voća 26c, 42 245 Donja Voća;
2. Međunarodna agencija za razvoj d.o.o., Ivana Meštrovića 4, 42 000 Varaždin;
3. JAMAIS d.o.o., Vrisnička ulica 10, 10 000 Zagreb;
4. MK Projekt d.o.o.; Rogaška cesta 25, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija;
5. MK Produkt d.o.o., Škofja gora 36, 3254 Podčetrtek, Slovenija;
6. Eufondia d.o.o., Graščica 36, 10 000 Zagreb;
7. Adriatic Trade d.o.o., Zinke Kunc 22, 42 000 Varaždin;
8. DOM ADRIA d.o.o., Zinske Kunc 22, 42 000 Varaždin;
9. SPOT d.o.o., Jalkovečka 116, 42 000 Varaždin; 
10. OPG KOČET, Jelovec Voćanski 44, 42 245 Gornja Voća.

Tehničke konzultacije

Općina Donja Voća, temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

-    trenutno nema aktivnih tehničkih konzultacija

Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Donja Voća temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavljaju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i pozivaju sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

-    trenutno nema aktivnih savjetovanja

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dostupan je u EOJN RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora nalazi se u dijelu Dokumenti, Javna nabava.

Registar ugovora za 2021.godinu s datumom ažuriranja 5.3.2021.godine.

Akti

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Korisne poveznice

Elektronički oglasnik javne nabave
Portal javne nabave
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Sud Europske Unije
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_hr
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr
http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hr
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/
http://simap.ted.europa.eu/web/simap/home