T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Sjednice Općinskog vijeća

Javnost rada Općinskog vijeća

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan. Općinsko vijeće izvješćuje javnost o svojem radu preko sredstava javnog priopćavanja. Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti svoje ime prezime, adresu i datum rođenja, a pravne su osobe dužne navesti imena i prezimena i funkciju osoba koje će prisustvovati sjednici. Broj građana i predstavnika pravnih osoba koje imaju pravo prisustvovanja sjednici Vijeća i njegovih radnih tijela može se ograničiti, uvažavajući činjenicu, da u odnosu na veličinu prostora u kojem se sjednica održava ne dovodi u pitanje normalan rad na sjednici.

Ovlaštena uredništva sredstava javnog priopćavanja dostavljaju se pozivi za sjednicu, prijedlozi akata i drugi materijali o kojima raspravlja Općinsko vijeće.

U cilju što potpunijeg i točnijeg izvještavanja javnosti o radu Općinskog vijeća i radnih tijela mogu se davati službene izjave i održavati konferencije za novinare. Službene izjave o radu Općinskog vijeća daje predsjednik Općinskog vijeća i druge osobe koje za to ovlasti predsjednik. Konferencija za novinare održava se kad to odluče Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog vijeća. Konferenciju za novinare održava predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti. Službene izjave o radu radnog tijela Općinskog vijeća daje predsjednik radnog tijela.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Općinskog vijeća odnosno radnog tijela kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

Statut Općine Donja Voća
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donja Voća

Radna tijela Općinskog vijeća

Radna tijela Vijeća osnivaju se radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga, praćenja provođenja uvtrđene politike, praćenja i izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, koordinacije u rješavanju pojedinih pitanja, te izvršavanja određenih zadaća od interesa za rad Vijeća.

Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Donja Voća:
1.    Hana Bulić, predsjednica
2.    Jadranka Jakopec, članica
3.    Stanko Tocko, član
                                                                                  
Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Donja Voća:
1.    Branko Jakopec, predsjednik
2.    Ivan Banfić, član
3.    Stanko Tocko, član

Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Donja Voća:
1.    Zlatko Kanjir, predsjednik
2.    Franjo Jurgec, član
3.    Hana Bulić, članica

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:
1.    Franjo Jurgec, predsjednik
2.    Stanko Tocko, član
3.    Snježana Punčec, članica

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja:

1. Predsjednik vijeća, za predsjednika
2. Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća, za člana
3. Predsjednik Nogometnog kluba „Vindija“ Donja Voća, za člana
4. Predsjednik Kulturno umjetničkog društva Voća, za člana
5. Župnik župe Sv. Martina biskupa Donja Voća, za člana
6. Ravnatelj Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća
7. Načelnik Općine Donja Voća