T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Kutak za mještane

POTPORA MLADIM OBITELJIMA
Program Potpora mladim obiteljima za 2021. godinu sadrži aktivnosti usmjerene na potporu mladim obiteljima koje žive na području općine Donja Voća.
Cilj im je podizanje razine kvalitete života i sprečavanje iseljavanja mladih obitelji s područja općine Donja Voća.

DONACIJE ZA NOVOROĐENU DJECU
Donacije za novorođenu djecu utvrđene su Odlukom o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođenu djecu na području Općine Donja Voća, kojom su definirani opći uvjeti i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu potporu.

Općina Donja Voća će za svako novorođeno dijete na području Općine Donja Voća koje zadovoljava uvjete iz odluke isplatiti jednokratnu novčanu potporu kako slijedi: 
- za prvo i drugo dijete - 3.000,00 kn
- za treće i četvrto dijete - 4.000,00 kn
- za peto i svako sljedeće dijete - 5.000,00 kn.

Obrasci za predaju zahtjeva nalaze se u rubrici Dokumenti, podrubrika Kutak za mještane, na ovim stranicama.

Više informacija možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća na broju telefona 042/766-711 ili emailu marijana.sambolec@voca.hr.

Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođenu djecu na području Općine Donja Voća

POTPORA MLADIM OBITELJIMA KOD GRADNJE I ADAPTACIJE KUĆA
S ciljem pomoći razvoju lokalne zajednice kroz rješavanje stambene problematike mladih te sprječavanje raseljavanja mladih obitelji iz općine Donja Voća, Općina Donja Voća će putem javnog poziva davati potpore mladim obiteljima kod gradnje i adaptacije kuće.

Javni poziv objavljuje se u rubrici Dokumenti, podrubrika Natječaji, te u novostima.


Program Predškolski odgoj za 2021. godinu sadrži mjere u svrhu poboljšanja demografske slike Općine i utvrđuju se programi kojima se osigurava kvalitetan predškolski odgoj i naobrazba za djecu predškolske dobi s prebivalištem na području Općine.

Cilj mu je osiguranje uvjeta za optimalan razvoj djece i podizanje razine kvalitete života. Aktivnostima iz ovog programa želi se potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u općini.

JEDNOKRATNA NOVČANA POTPORA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI KOJA NISU POLAZNICI DJEČJIH VRTIĆA
Odlukom o jednokratnoj novčanoj potpori za djecu predškolske dobi s područja Općine Donja Voća koja nisu polaznici dječjeg vrtića određeni su uvjeti, visina novčane potpore i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu potporu za djecu predškolske dobi s područja Općine Donja Voća, a koja nisu polaznici dječjeg vrtića.

Jednokratna novčana potpora za dijete koje nije polaznik dječjeg vrtića, a za koje su zadovoljeni uvjeti iz odluke, iznosi 2.000,00 kn.

Obrasci za predaju zahtjeva nalaze se u rubrici Dokumenti, podrubrika Kutak za mještane, na ovim stranicama.

Više informacija možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća na broju telefona 042/766-711 ili emailu marijana.sambolec@voca.hr.

Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori za djecu predškolske dobi s područja Općine Donja Voća koja nisu polaznici dječjeg vrtića

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA
Odlukom o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Donja Voća u dječjim vrtićima određeni su uvjeti, visina novčane potpore i način ostvarivanja prava na novčanu potporu za dijete koje nije polaznik dječjeg vrtića.

Općina Donja Voća sudjeluje u sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi u dječjim vrtićima, za koja su zadovoljeni uvjeti iz odluke, u iznosu od 500,00 kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune ekonomske cijene boravka snositi će korisnici usluga dječjih vrtića. Korisnik usluge koji ima više djece polaznika dječjeg vrtića za drugo dijete ostvaruje pravo na sufinanciranje u iznosu od 625,00 kn, za treće dijete u iznosu od 750,00 kn, za četvrto i svako sljedeće dijete iznos sufinanciranja povećava se za dodatnih 25%.

Korisnici usluga dječjih vrtića javljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća u svrhu ostvarivanja ovih prava.

Obrasci za predaju zahtjeva nalaze se u rubrici Dokumenti, podrubrika Kutak za mještane, na ovim stranicama.

Više informacija možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća na broju telefona 042/766-711 ili emailu marijana.sambolec@voca.hr.

Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Donja Voća

POTPORE ZA POLJOPRIVREDNIKE
NOVČANE POTPORE ZA MALA SEOSKA DOMAĆINSTVA
Odlukom o novčanim potporama za mala seoska domaćinstva na području Općine Donja Voća definirani su opći uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja i korištenja prava za dodjelom bespovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: općinske potpore) u poljoprivredi na području Općine Donja Voća te prava i obveze korisnika potpora.

Potpore se daju za umjetno osjemenjivanje krava, umjetno osjemenjivanje svinja, uzgoj odojaka i uzgoj peradi, kada su zadovoljeni uvjeti iz odluke.

Obrasci za predaju zahtjeva nalaze se u rubrici Dokumenti, podrubrika Kutak za mještane, na ovim stranicama.

Više informacija možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća na broju telefona 042/766-711 ili emailu marijana.sambolec@voca.hr.

Odluka o novčanim potporama za mala seoska domaćinstva na području Općine Donja Voća

POTPORE ZA SOCIJALNO UGROŽENE MJEŠTANE
Program Javne potrebe u socijalnoj skrbi za 2021. godinu sadrži aktivnosti usmjerene na zadovoljavanje javnih potreba iz socijalne skrbi. 
Pravo na podmirenje troškova kao i svih ostalih vrsta pomoći određene ovim Programom ostvaruju osobe koje su trajno nastanjene na području općine Donja Voća, ako posebnim odlukama nije drugačije određeno. 


Cilj ovog Programa je pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i osobama s invaliditetom te očuvanje zdravlja i skrb za potrebite mještane.
U okviru potpora za socijalno ugrožene stanovnike podrazumijevaju se pomoći socijalno ugroženim mještanima. 


Pojedinačnom  odlukom načelnik može odobriti jednokratnu novčanu pomoć ili drugu vrstu pomoći (kao što je na primjer pomoć za električni priključka za socijalno ugrožene osobe, pomoć u građevinskom materijalu za sanaciju stambenog prostora uslijed elementarnih nepogoda i sl.), a sve temeljem ponesenog zahtjeva te priložene medicinske ili slične dokumentacije te dokumentacije kojom dokazuju da ispunjavaju socijalni uvjet.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može rješenjem odobriti oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, a sve temeljem ponesenog zahtjeva te priložene dokumentacije kojom podnositelj zahtjeva dokazuju da ispunjavaju socijalni uvjet.

Više informacija možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća na broju telefona 042/766-711 ili emailu marijana.sambolec@voca.hr.