T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Komunalno gospodarstvo

Komunalni doprinos/Komunalna naknada

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije. Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Odluka o komunalnom doprinosu

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kounalnoj naknadi

Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Komunalna infrastruktura može biti u pravnom prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Komunalnu infrastrukturu čine:
•    nerazvrstane ceste,
•    javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
•    javna parkirališta,
•    javne garaže,
•    javne zelene površine,
•    građevine i uređaji javne namjene,
•    javna rasvjeta,
•    groblja i krematoriji na grobljima,
•    građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Komunalni red

U svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:
•    uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta
•    način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama
•    uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila
•    održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane odlukom o komunalnom redu prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem su području učinjeni prekršaji.

Odluka o komunalnom redu na području Općine Donja Voća

Komunalni redar

Poslove nadzora koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja upravno tijelo provode komunalni redari koji su službenici tog tijela.

Jedinice lokalne samouprave mogu ugovorom ustrojiti zajedničko obavljanje poslova komunalnih redara.
U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:
•    zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
•    uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
•    zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru
•    prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)
•    obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.

Optužni prijedlog za prekršaj propisan ovim Zakonom ili odlukom o komunalnom redu koji u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi upravno tijelo.

Komunalno-poljoprivredni redar Općine Donja Voća:
Kristijan Kitner, mag. oec
Mail: kristijan.kitner@voca.hr
Tel: +38542499715

Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti možemo promatrati kao:

 • komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 • održavanje javnih zelenih površina
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 • održavanje čistoće javnih površina
 • održavanje javne rasvjete.  
 • uslužne komunalne djelatnosti
 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
 • usluge javnih tržnica na malo
 • usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
 • komunalni linijski prijevoz putnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova.

Osim navedenog, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:
•    ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave
•    ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju
•    ako je pretežno uslužnog karaktera i
•    ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Obavljanje komunalne djelatnosti

Obavljanje komunalne djelatnosti organizira se i obavlja na području jedinice lokalne samouprave. Više jedinica lokalne samouprave na području iste ili različitih županija može obavljanje komunalne djelatnosti organizirati zajednički. Odluku o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave međusobna prava i obveze u slučaju zajedničkog obavljanja komunalne djelatnosti uređuju pisanim ugovorom.

Održavanje nerazvrstanih cesta
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Održavanje groblja
Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

     Ivkom d.d.
     V. Nazora 96b
     Ivanec

     Pogrebna služba dostupna je od 0 do 24 sata na broj telefona:
     Tel: +42770550
     Mail: ivkom@ivkom.hr


Održavanje rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

     Elektro-tim d.o.o.
     Međimurska 28
     Varaždin

Usluge dimnjačarskih poslova
Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

     Caminus j.d.o.o.
     Janka Jurkovića 5
     42000 Varaždin
     Mail: info@caminus.hr
     Tel: +385912028009

Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom znači skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija  zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik.
Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklaernog porijekla. Otpad nastaje isključivo ljudskom djelatnošću. Nepodesan je za dalju upotrebu na klasičan način i zahtjeva nove načine obrade i prerade. Dijelimo ga na plinoviti, tekući i kruti otpad. Otpad može biti inertan, neopasan i opasan otpad.

     Ivkom d.d.
     V. Nazora 96b
     Ivanec