T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Komunalno gospodarstvo

Komunalni doprinos/Komunalna naknada

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije. Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Odluka o komunalnom doprinosu

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kounalnoj naknadi

Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. 

Komunalnu infrastrukturu čine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima,  građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Komunalni red

U svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu.

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane odlukom o komunalnom redu prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem su području učinjeni prekršaji.

Odluka o komunalnom redu na području Općine Donja Voća

Komunalni redar

Poslove nadzora koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja upravno tijelo provode komunalni redari koji su službenici tog tijela.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.

Optužni prijedlog za prekršaj propisan ovim Zakonom ili odlukom o komunalnom redu koji u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi upravno tijelo.

Komunalne djelatnosti

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na području Općine Donja Voća

Obavljanje komunalne djelatnosti

Obavljanje komunalne djelatnosti organizira se i obavlja na području jedinice lokalne samouprave.

Više jedinica lokalne samouprave na području iste ili različitih županija može obavljanje komunalne djelatnosti organizirati zajednički. 

Održavanje nerazvrstanih cesta
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Održavanje groblja
Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

     Ivkom d.d.
     V. Nazora 96b
     Ivanec

     Pogrebna služba dostupna je od 0 do 24 sata na broj telefona:
     Tel: +42770550
     Mail: ivkom@ivkom.hr

Odluka o grobljima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima

Odluka o visini godišnje grobne naknade

Odluka o cjenama radova vezanih uz ukope i grobna mjesta

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom znači skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija  zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik.
Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklaernog porijekla. Otpad nastaje isključivo ljudskom djelatnošću. Nepodesan je za dalju upotrebu na klasičan način i zahtjeva nove načine obrade i prerade. Dijelimo ga na plinoviti, tekući i kruti otpad. Otpad može biti inertan, neopasan i opasan otpad.

     Ivkom d.d.
     V. Nazora 96b
     Ivanec

Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donja Voća

Odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01.03.2021. godine za Općinu Donja Voća

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada

Održavanje rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Usluge dimnjačarskih poslova
Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

     Caminus j.d.o.o.
     Janka Jurkovića 5
     42000 Varaždin
     Mail: info@caminus.hr
     Tel: +385912028009

 

Cjenik dimnjačarskih usluga

Suglasnost na cjenik dimnjačarskih usluga