T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Javni natječaj za prijam u službu

– referent - komunalni redar –

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća

– referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno obrazovanje – prometne, građevinske, tehničke ili upravne struke

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit

– položen vozački ispit B-kategorije

– poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 67/17).

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, datum i mjesto rođenja, OIB, broj telefona ili mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su obavezni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),

– dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj

– uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako ga je kandidat položio (preslik)

– preslik vozačke dozvole B-kategorije

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, to pravo ostvaruje u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima, ako se u prijavi na javni natječaj pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da ako izabrani kandidat ne dostavi traženo uvjerenje, smatra se da je odustao od prijma u službu.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Zakašnjele i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Postupak testiranja kandidata provodi se pisanim testom iz općeg znanja i razgovorom povjerenstva s kandidatima (intervju).

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Donja Voća: www.voca.hr, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Donja Voća, Donja Voća 26c, 42245 Donja Voća, s naznakom: »Za javni natječaj – referent – komunalni redar – ne otvaraj«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Donja Voća pridržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8362433.html

ODV_Obavijest_kandidatima_referent - komunalni redar

ODV_Natječaj_referent- komunalni redar

ODV_Odluka o poništenju Javnog natječaja_referent_komunalni redar