T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Nalaz Državne revizije - osvrt na izvješće

Osvrt na izvješće revizije 

Općini Donja Voća dostavljeno je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Donja Voća za 2021., koja je obavljena od strane Državnog ureda za reviziju, te je o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izraženo nepovoljno mišljenje.

Tijekom 2021. godine, obavljena je vanjska revizija koja je također utvrdila niz nepravilnosti po pitanju isplata sa žiroračuna i blagajne koje je obavljao bivši načelnik na račun pojedinih trgovačkih društava bez vjerodostojne dokumentacije, a vezano za putne naloge, reprezentaciju tj. plaćanje računa bankovnom karticom Općine u restoranima i hotelima bez dodatno raspoložive dokumentacije, utvrđeno je provođenje nabava suprotno Zakonu o javnoj nabavi, krivotvorenje bankovnih izvoda i nenamjensko trošenje sredstava u projektima, neusklađenost stanja dugotrajne nefinancijske imovine i potraživanja, nepostojanje analitičke evidencije za neka potraživanja, ne postojanje liste prioriteta kod dodjele subvencija.

Nepravilnosti su utvrđene i kod potpisa financijske dokumentacije, tj. naloga za plaćanje, isplate troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe koje prate dvije odluke Vijeća o predmetnom te isplata iznosa od 55.500,00 kn za period od siječnja do travnja 2021. godine gdje uz isplatnice nije priložena mjerodavna dokumentacija.

Nepravilnosti su utvrđene i kod provedbe postupaka javne nabave i to nabave usluga savjetovanja te su 2. travnja 2021. provedena tri odvojena postupka jednostavne nabave za projekt Širokopojasni Internet i to nabava usluga savjetovanja pri projektiranju i građenju, nabava savjetodavnih usluga u području infrastrukturnih radova te nabava usluga savjetovanja na području financija pri provođenu projekta, procijenjene vrijednosti cca 199.000,00 po nabavi, za svaku nabavu pristigla je jedna ponuda ponuditelja koji su i ranije radili na projektu te su zaključeni ugovori u ukupnoj vrijednosti od 596.400,00 kn, nalaz revizije potvrđuje neopravdano dijeljenje predmeta nabave te je za savjetodavne usluge trebalo provesti jedan postupak nabave. Predmetne nepravilnosti konstatirao je i SAFU u jednoj od svojih odluka o utvrđenim nepravilnostima.

Nepravilnosti su sadržane i u Ugovoru o izvođenju radova na uređenju pristupne ceste do Špilje Vindija, kod Ugovora o izvođenju radova na površinskom sloju ceste Petrinjakov brijeg, tijekom 2021. zatražili smo tehničko savjetovanje nadzornog inženjera, te su traženi podaci u međuvremenu prikupljeni. Naknadnim ugovaranje nadzornog inženjera utvrđeno je kako električarski radovi kod špilje Vindija na projektu Prehistory Adventure nisu izvedeni u količinama navedenim u troškovniku ili uopće nisu izvedeni.

Vezano uz projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na str. 20 do 23. Izvješća imate navedene potpisane ugovore, sporazume, iznose koji su fakturirani projektnim partnerima, četiri zahtjeva za isplatu predujmova koje je Općina podnijela SAFU i koji su odbijeni, odobreno je jedino traženje po prvom zahtjevu i to u iznosu 308.000,00 kn, tu su i Odluke SAFU o utvrđenim nepravilnostima od 21. travnja i 10. kolovoza 2021. 

Općina je u periodu od 2018. do 2021. godine kao nositelj projekta provodila postupke jednostavne nabave te zaključila 16 ugovora o konzultantskim uslugama u vrijednosti od 3.983.000,00 kn. Ukupno dugovanje Općine po tom projektu iznosi 1.382.144,00 kn.

Kod projekta Prehistory Adventure Općina kao vodeći partner primila je sredstva u studenom 2020. te ista nije doznačila projektnim partnerima Muzeju Turopolje i Arheološkom muzeju Zagreb (iznos od 56.317,17 eura) već je iste potrošila te iz tog razloga nije mogla predati konačno izvješće i povući preostali iznos sredstava u iznosu od 224.990,57 eura. Obveze prema partnerima izvršene su u cijelosti u listopadu 2021., dok su sredstva po konačnom izvješću doznačena partnerima u ožujku 2022., dan nakon što su uplaćena na račun Općine.

Bitno je spomenuti da je za 2016. godinu također provedena financijska revizija koja je rezultirala s 46 naloga ili preporuka, od čega su 18 provedenih, 6 djelomično provedenih i 22 neprovedena.

Sve navedeno je bilo i od utjecaja da Općinsko vijeće nije prihvatilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021., kao ni Godišnji izvještaj za 2021., kod rasprava o izvještajima tada smo jasno i otvoreno govorili o problemima s kojima se susrećemo i nesređenosti poslovne dokumentacije tako da nas sve konstatirano od strane revizije nije ni iznenadilo.

Izvješće o financijskoj revizije je opsežno, temeljito i objektivno pripremljeno. Zaključno Općina je dala svoje očitovanje na nacrt Izvješća revizije, prihvatili smo sve naloge i činjenice te aktivno radimo na uklanjanju svih nepravilnosti koja su zatečena. U razdoblju od lipnja 2021. godine intenzivno se radi na usklađenju salda s vjerovnicima i dužnicima, rađene su potrebne ispravke u poslovnim knjigama uz otežanu financijsku situaciju. Kroz očitovanje Reviziji osvrnuli smo se na sve one nepravilnosti koje su djelomično otklonjene, poduzete su značajne aktivnosti vezane uz utvrđivanje stvarnog stanja obveza te kontinuirano poduzimamo radnje u svrhu otklanjanja svih utvrđenih nepravilnosti s posebnom pažnjom na uređenje knjigovodstvenog stanja Općine.

 

ODV_Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji

Općina Donja Voća