T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Oglas radi predlaganja kandidata

za dodjelu javnih priznanja Općine Donja Voća u 2023. godini

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

KLASA: 061-01/23-01/02

URBROJ: 2186-014-23-01

Donja Voća, 15. rujna 2023.

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 71/23) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Donja Voća objavljuje 

O G L A S

radi predlaganja kandidata za

dodjelu javnih priznanja Općine Donja Voća

u 2023. godini

I.

Priznanja Općine Donja Voća su javne pohvale za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, športa, skrbi i zaštite prirodnog okoliša, te drugih javnih djelatnosti kao i poticanje aktivnosti koje su navedenome usmjerene.

            Javna se priznanja mogu dodjeljivati mještanima Općine Donja Voća i drugim osobama, udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima i drugim pravnim osobama, te vjerskim zajednicama za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Općine ili pojedinih njegovih djelatnosti.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima, ustanovama, te udrugama.

II.

Javna priznanja Općine Donja Voća jesu:

1.  Počasni građanin Općine Donja Voća

2.  Priznanje za životno djelo

3.  Plaketa Općine Donja Voća

4.  Zahvalnica Općine Donja Voća

5.  Nagrade učenicima i studentima

III.

Prijedlog za proglašenje počasnog građanina i dodjelu priznanja za životno djelo mogu dati:

 -    vijećnik Općinskog vijeća

-     radna tijela Općinskog vijeća

-     načelnik Općine Donja Voća

-     Povjerenstvo za dodjelu priznanja.

 

Prijedlog za dodjelu Plakete i Zahvalnice Općine Donja Voća mogu dati:

-  građanin

-  načelnik Općine Donja Voća

-  poduzeća i druge pravne osobe

- tijela lokalne samouprave

- ustanove                                                                                                                                         

-  udruge građana.

 

Prijedlog za dodjelu nagrada učenicima i studentima mogu dati:

-  odgojno – obrazovne ustanove

-  Povjerenstvo za dodjelu priznanja.                                                                                                                    

IV.

Prijedlog mora sadržavati:

- podatke o podnositelju prijedloga,

- podatke o predloženom kandidatu, te obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja,

- odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i sl.). 

Na zahtjev Povjerenstva podnositelj prijedloga dužan je naknadno dostaviti i druge dopunske podatke i dokumentaciju.   

Povjerenstvo može i bez posebnog prijedloga drugih subjekata utvrditi prijedlog za dodjelu javnog priznanja.

Prijedlozi za dodjelu priznanja dostavljaju se Povjerenstvu do 30. rujna 2023. godine na adresu: Općina Donja Voća, Donja Voća 26 c, 42245 Donja Voća (s naznakom «javna priznanja»).                                                                                       

                                                                                       Predsjednik Povjerenstva

                                                                                             Željko Žmegač, v.r.

 

 

ODV_Javni poziv_predlaganje kandidata_2023