T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Oglas za radno mjesto: Stručni suradnik za opće poslove i projekte

 REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA DONJA VOĆA

    -Jedinstveni upravni odjel-

KLASA: 112-01/24-01/22

URBROJ: 2186-014-24-02

Donja Voća, 05.06.2024.

Na temelju članaka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Donja Voća raspisuje

  OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća, na radno mjesto stručni suradnik za opće poslove i projekte – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice do njenog povratka na rad.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi:

– punoljetnost,                                                                                                                           

– hrvatsko državljanstvo,                                                                                                                             

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera
  • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu,
  • organizacijske i komunikacijske vještine,
  • poznavanje EU izvora financiranja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a.

Kandidat koji ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljen u službu, uz obvezu polaganja ispita u zakonskom roku.

Osobe se primaju u službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se prijavljuje podnošenjem prijave. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, datum i mjesto rođenja, OIB, broj telefona ili mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su obavezni priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– preslik osobne iskaznice,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu - elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 1 mjesec), a koji između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja),

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju propisanom za pojedino radno mjesto (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.) koji sadrži vrstu posla i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Napomena: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjesec),

– uvjerenje  o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio,

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

  • osobna izjava o davanju privole za prikupljanje osobnih podataka.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.). Ako se dostavlja dokumentacija koja nije na hrvatskom jeziku, potrebno je dostaviti ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang-listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i to dokazao s priloženim dokazima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, ako izabrani kandidat ne dostavi traženo uvjerenje, smatra se da je odustao od prijma u službu.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se potpuna prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz oglasa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Postupak testiranja kandidata provodi se pisanim testom i razgovorom povjerenstva s kandidatima (intervju).

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  objavit će se na internetskoj stranici Općine Donja Voća: www.voca.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na web stranici Općine i na oglasnoj ploči.

Prijave na oglas s dokazima o ispu­njavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, na adresu: Općina Donja Voća, Donja Voća 26 c, 42245 Donja Voća, s naznakom: »Ne otvaraj – Oglas za prijem u službu - stručni suradnik za opće poslove i projekte«.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom oglasu ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                               PROČELNICA

                                                                                Marijana Sambolec Kukec

 

ODV_Obavijest_kandidatima_stručni suradnik za opće poslove i projekte

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=144193824